Nieuws Competitie Kalender Afhangbord Info
Nieuws
Competitie
Kalender
Afhangbord
Info
TIOD NIEUWS
Uitnodiging ALV
15 November

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

25 november 2019. Aanvang 20.00 uur

Aan alle seniorleden,

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de A.L.V. welke op bovengenoemde datum zal plaatsvinden in het clubhuis.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen ALV 26 november 2018
 3. Ingekomen stukken (stukken aanleveren via bestuur@tiod.nl)
 4. Jaarverslagen van:
 • Bestuur;
 • Penningmeester
 • Kascommissie
 1. Bestuursmutaties:

Aftredend: Marcel Verbeek niet herkiesbaar
Vacature:  barcollectief

PAUZE

 1. Jaaragenda 2020
 2. Benoeming leden commisses van bijstand en kascontrole
 3. Doelstelling 2020 – 2024
 4. Bespreking begroting 2020
 5. Vaststellen begroting 2020
 6. Mededelingen bestuur
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

De notulen van de ALV 2018, het algemeen jaarverslag, het financieel verslag 2019 en begroting alsmede de jaaragenda 2020 zijn 2 weken voor de vergadering op aanvraag (bestuur@tiod.nl) digitaal verkrijgbaar. De stukken worden niet bij de vergadering uitgereikt.

Namens het bestuur

Karel Kamphuisen
secretaris